بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بالا ساتقان قىلمىسكەر جاڭ شۋشيا ءولىم جازاسىىنا ۇكىم ەتىلىپ، كەشىكتىرىلىپ اتقارىلاتىن بولدى(3)

2014.01.14 14:31  

بالا ساتقان قىلمىسكەر جاڭ شۋشيا ءولىم جازاسىىنا ۇكىم ەتىلىپ، كەشىكتىرىلىپ اتقارىلاتىن بولدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت