بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

وباما مايامي حيت كومانداسىنىڭ باسكەتبولشىلارىمەن كەزدەستى

2014.01.15 13:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابىنىڭ 14 – قاڭتاردا بەرگەن حابارى. ا ق ش زۇڭتۇڭى وباما 14 – قاڭتاردا اقسارايدا 2012 ـ 2013 جارىس ماۋسىمىنداعى NBA اعا جۇلدەگەرى مايامي حيت كومانداسىنىڭ باسكەتبولشىلارىمەن كەزدەستى، بۇل جالعاستى ەكى جىل اعا جۇلدەگەر بولعان مايامي حيت كومانداسىنىڭ اقسارايعا ءبىر جىلدان سوڭ تاعى ءبىر رەت قادام تاستاۋى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت