بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇننىڭ جاساندى سەرىكپەن تۇسىرىلگەن سيرەك كەزدەسەتىن كەرەمەت كورىنىستەرى

2014.01.15 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كۇن سىرتىنان قاراعاندا تىنىش جاتقانداي سەزىلگەنىمەن، ءىس جۇزىندە ونىڭ تىنىم تاپپاي مازاسىزداناتىن «جۇرەگى» بار. شالعايداعى اسپان الەمىندە، بۇل الىپ وت شارى ەشقاشان ءوزىنىڭ مازاسىزدانۋىن ءبىر مەزەت توقتاتقان ەمەس.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت