بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سۋعا سۇڭگۋشى قىزىل تەڭىزدىڭ استىنان «ۇيقىدا جاتقان» ەكىنشى دۇنيە جۇزىلىك سوعىس كەزىندەگى اسكەري سوعىس پاروحوتىن بايقادى

2014.01.16 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتى» 14 – قاڭتارداعى باسىلىمىندا تەڭىز استىنان تارتىلعان ءبىر توپ سۋرەتتەردى جاريالاعان، بۇل سۋرەتتە ەكىنشى دۇنيە جۇزىلىك سوعىس كەزىندەگى گەرمانيانىڭ اسكەري كۇشى جاعىنان سوققىلانىپ، تەڭىزگە باتىرىلعان انگليانىڭ اسكەري پاروحوتى كورسەتىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت