بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

NASA جاسالۋ ۇستىندەگى الەمدەگى ەڭ ۇلكەن زىمىراننىڭ سۋرەتىن جاريالادى

ادامزاتتىڭ مارسقا قادام تاستاۋىنا نەگىز قالاۋدا

2014.01.17 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، ا ق ش اۆياتسيا – عارىش مەكەمەسى (NASA) 15 – قاڭتاردا جاسالۋ ۇستىندەگى الەمدەگى ەڭ ۇلكەن زىمىران ــ «عارىشقا ۇشىرۋ جۇيەسى» اتتى زىمىراننىڭ ەڭ جاڭا سۋرەتتەرىن جاريالاعان، بۇل زىمىران ادامزاتتىڭ بولاشاقتا مارسقا قونۋىنا نەگىز بولىپ قالانادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت