بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا تاپتالۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 18 ادام قازا بولىپ، 50 دام جارالاندى

2014.01.21 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  18 – قاڭتار، ءۇندىستاننىڭ بومبەي قالاسى، مۇسىلماندار قازا بولعان رۋحاني كوسەمگە ازا ءبىلدىرۋ بارىسىندا تاپتالۋ وقيعاسى تۋىلىپ، كەمىندە 18 ادام قازا بولىپ، 50 ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت