بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا تاپتالۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 18 ادام قازا بولىپ، 50 دام جارالاندى(3)

2014.01.21 14:27  

ءۇندىستاندا تاپتالۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 18 ادام قازا بولىپ، 50 دام جارالاندى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت