بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قالىڭ جاڭبىردان فرانسيانىڭ شىعس وڭتۇستىگىندە تاسقىن اپاتى تۋىلدى

2014.01.21 15:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  19 – قاڭتار، نەشە كۇن تولاسسىز جاۋعان قالىڭ جاڭبىردان، فرانسيانىڭ شىعس وڭتۇستىگىندە سەل ءجۇرىپ، جەر كوشكىنى مەن تاۋ كوشكىنىنەن 2 ادام قازا بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت