بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

فيليپپيندە ىستىق بەلدەۋ داۋىلى سوعىپ، 500 مىڭنان استام ادام كوشىرىلدى

2014.01.21 15:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  20 – قاڭتار، فيليپپيننىڭ مينداناو ارالىندا سەل ءجۇردى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، قازىرگە دەيىن 40 ادام قازا بولىپ، 500 مىڭنان استام ادام كوشىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت