بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ماندەلانىڭ ءمۇسىنىن جاساۋشى ءمۇسىننىڭ قۇلاعىنىڭ ىشىنە قوياننىڭ ءمۇسىنىن سالىپ قويعان(2)

2014.01.23 14:23  

ماندەلانىڭ ءمۇسىنىن جاساۋشى ءمۇسىننىڭ قۇلاعىنىڭ ىشىنە قوياننىڭ ءمۇسىنىن سالىپ قويعان(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت