بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش – تا 10 مىڭنان استام ادام نولدەن تومەن 40 سەلسي گرادۋستىق سۋىقتا بالىق اۋلاۋ جارىسىنا قاتىناستى

2014.01.23 14:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتى» تورابىنىڭ 22 – قاڭتاردا حابارلاۋىنشا، ا ق ش – تا 10 مىڭنان استام ادام قاقاعان ايازعا قاراماستان، وسى اپتانىڭ سوڭىندا ميننەسوتا شتاتىندا بالىق اۋلاۋ جارىسىنا قاتىناسادى. بۇل الەمدەگى ەڭ كولەمدى بالىق اۋلاۋ جارىسى بولىپ، اعا جۇلدەگەر 150 مىڭ ا ق ش دوللارىندىق ناق اقشاعا يە بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت