بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ۋكراينانىڭ استاناسى كيەۆ قالاسىنداعى بۇلىك ءالى جالعاسۋدا

2014.01.23 14:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۋكراينانىڭ استاناسى كيەۆ قالاسىنداعى بۇلىك ءالى جالعاسۋدا. ۋكراينانىڭ زۇڭليى ازاروف 21 – قاڭتار كۇنى، ەگەر ارانداتۋشىلار ەندى ارنداتۋىن توقتاتپايتىن بولسا، ۇكىمەت زاڭدا بەلگىلەگەن ۇقىعىن جۇرگىزەتىنىن بىلدىرگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت