بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش – تاعى ساۋدا ورتالىعىندا وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 3 ادام قازا بولدى(6)

2014.01.26 13:25  

ا ق ش – تاعى ساۋدا ورتالىعىندا وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 3 ادام قازا بولدى(6)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت