بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تولىق ورتا وقۋشىسى ا ق ش – تىڭ تاريحتاعى زۇڭتۇڭدارىنا ەلىكتەدى(9)

2014.01.27 13:42  

تولىق ورتا وقۋشىسى ا ق ش – تىڭ تاريحتاعى زۇڭتۇڭدارىنا ەلىكتەدى(9)

  كىشى بۋش

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت