بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بانگلادەش مۇسىلماندارى ءدىني جينالىستارىن اياقتاتىپ ۇيلەرىنە قايتتى

«شاعان كوشىن» نەشە ورايدى

2014.01.27 13:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 2014 – جىلى 26 – قاڭتار، بانگلادەشتىڭ تونگى قالاسى، ءۇش كۇنگە جالعاسقان «مۇسىلماندار جينالىسى» اياقتاپ، نەشە مىڭداعان مۇسىلمان پويەزبەن ۇيلەرىنە قايتتى. جىلىنا ءبىر رەت وتكىزىلەتىن «مۇسىلماندار جينالىسىنا» ون مىڭنان استام ادام قاتىناسادى، بۇل دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ كولەمدى ءدىني جينالىس.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت