بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جاس جىگىت وزەندە اعىپ بارا جاتقان كىشكەنە بۇعىنى قۇتقاردى

2014.02.08 14:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شەتەل مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، بانگلادەشتىڭ نواحالي رايونىندا قالىڭ جاڭبىر جاۋىپ، بۇعىلاردى تاسقىن سۋ اعىزعان. ءبىر جاس جىگىت ءتونىپ تۇرعان حاۋىپكە قاراماي، وزەندە مالتاي جۇرىپ، جالعىز قولىمەن كىشكەنە بۇعىنى جاعاعا قۇتقارىپ الىپ شىققان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت