بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ابۋ - دابيدە تازا ءناسىلدى اراب جىلقىسىن سارالاۋ جارىسى وتكىزىلدى

2014.02.17 13:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  13 – قاڭتار، اراب بىرىككەن امىرلىگىنىڭ ابۋ – دابي قالاسىندا تازا ءناسىلدى اراب جىلقىسىن سارالاۋ حالىقارالىق جارىسىندا ات باپكەرى جارىسقا قاتىناستىرىلعان جىلقىنىڭ ءجۇرىسىن كورسەتۋدە. تازا ءناسىلدى اراب جىلقىسىن سارالاۋ 2014 – جىلعى حالىقارالىق جارىسى 11 – اقپاننان 15 – اقپانعا دەيىن ابۋ – دابيدەگى بايگە كلۋبىندا وتكىزىلدى، الەمنىڭ جەر – جەرىنەن اكەلىنگەن 417 تۇياق تازا ءناسىلدى اراب جىلقىسى جارىسقا قاتىناستىرىلدى. ورتا شىعىستاعى ءشول جازيرا كليماتىندا ءوسىپ – ءونىپ، بىرتىندەي جەتىلگەن اراب جىلقىسى بۇگىنگى تاڭدا دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ بايىرعى جىلقى تۇقىمىنىڭ ءبىرى رەتىندە قارالىپ، قۇمدى شولدەگى كوشپەندىلەر ــ بەدۋيندەر ونى اسىلعا بالايدى. اراب جىلقىسىنىڭ باس ءبىتىمى وزگەشە، بۇكىل دەنەسى جلتىراپ تۇرادى، موينى سۇڭعاق، قۇيمىشاعى شىعىڭقى، كومپىس، جۋاس بولىپ، جەر جۇزىنە كەڭىنەن تارالعان . شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ان جياڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  •   كەريا اۋداندىق حالىق شيپاحاناسىنىڭ ەمدەۋ اترەتى اچاڭ اۋىلى پيشكاي قىستاعىندا اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانىڭ دەنساۋلىعىن تەكسەرۋدە