بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

وڭتۇستىك افريكادا 200گە جۋىق كەن جۇمىسشىسى شاحتادا قامالىپ قالدى

2014.02.17 13:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  16 – اقپان، قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر وڭتۇستىك افريكاداعى يوحاننەسبۋرگتاعى التىن كەنىندە قۇتقارۋ جۇمىسىن ورىستەتۋدە. شينحۋا اگەنتتىگى \ ا ق ش بىرلەسكەن اگەنتتىگى

  وڭتۇستىك افريكا ER24 شۇعىل قۇتقارۋ ورگانىنىڭ 16 – اقپاندا مالىمدەۋىنشە، يوحاننەسبۋرگتاعى تاستاندى التىن كەندە شىرعالاڭ تۋىلىپ، زاڭسىز كەن جۇمىسشىلارىنان كەمىندە 200 ادام شاحتادا قامالىپ قالعان، قازىرگە دەيىن ءولىم – ءجىتىم، جارالانۋ احۋالى تۋرالى مالىمەت بەرىلمەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  •   كەريا اۋداندىق حالىق شيپاحاناسىنىڭ ەمدەۋ اترەتى اچاڭ اۋىلى پيشكاي قىستاعىندا اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانىڭ دەنساۋلىعىن تەكسەرۋدە