بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ارميا جاق شي جينپيڭنىڭ قالىڭ قارعا قاراماي شەكارا رايونعا بارىپ، شارلاۋشىلاردان حال سۇراعان سۋرەتىن جاريالادى(11)

2014.02.17 14:07  

ارميا جاق شي جينپيڭنىڭ قالىڭ قارعا قاراماي شەكارا رايونعا بارىپ، شارلاۋشىلاردان حال سۇراعان سۋرەتىن جاريالادى(11)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت