بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

انگليادا بۇقا ۇرىعى ساۋداسى قىزا ءتۇستى

2014.02.19 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 13 – اقپاندا بەرگەن حابارىندا، انگليانىڭ كەنت ايماعىنداعى مال فەرماسىنداعى حەسس اتتى بۇقانىڭ 2000 تۇتىك ۇرىعى 36 ساعاتتىڭ ىشىندە ساتىلىپ بولعان، ونىڭ يەسى بۇل ساۋدا دا ءبىر ميلليون يۋان پايدا كورگەن. مەجەلەپ ەسەپتەۋگە قاراعاندا، حەسس ومىرىندە يەسى ءۇشىن 22 ميلليون 200 مىڭ يۋان قۇن جاراتىپ بەرۋى مۇمكىن.

  2012 – جىلعى تالاستىرىپ ساتىلۋدا، حەسستىڭ بۇرىنعى يەسى ونى ءبىر ميلليون 60 مىڭ يۋانعا ساتىپ، دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ قىمبات باعالى چارولايس بۇقاسى اتاندىرعان. قازىر، حەسس ءبىر رەتكى ۇرىقتاندىرۋدا 2000 تۇتىك ۇرىق شىعارىپ، ايىنا 8000 تۇتىك ۇرىق بەرە الادى، مۇنىڭ قۇنى 8 ميلليون 70 مىڭ يۋان بولىپ، كەزىندەگى قۇنىن ەكى ەسەلەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت