بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«ۋلى گازدى اپتادا» ازاماتتار ءتىپتى دە بەلسەندى ات سالىسۋىنا تۋرا كەلەدى

2014.02.24 14:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  20 – اقپاندا بەيجيڭ تۇڭعىش رەت اۋانىڭ لاستانۋى تۋرالى «سارى ءتۇستى سەگنال» بەرگەننەن كەيىن، بەيجيڭ قالالىق اۋانىڭ اۋىر لاستانۋى شۇعىل جاعدايىنا توتەپ بەرۋ قولباسشىلىق كەڭسەسى 21 – اقپان ساعات 12دە مالىمدەمە جاريالاپ: بۇكىل قالانىڭ قازىرگى اۋانىڭ اۋىر لاستانۋى تۋرالى بەرگەن «سارى ءتۇستى سەگنال» دارەجەسىن «قىزعىلت سارى ءتۇستى سەگنال» دارەجەسىنە كوتەردى. نە ءۇشىن ۋلى گازدى اۋا وسىنشا ۇزاق ۋاقىت جالعاستى، نە ءۇشىن اۋا وسىنشالىق اۋىر دارەجەدە لاستاندى؟بۇل جونىندە ماماندار بىلاي دەپ قاراعان: بىرىنشىدەن، جەردىڭ جىلۋى باياۋ بولىپ، قالىپتى اۋا رايى جاعدايى ۋلى گازدىڭ تارالۋىنا ءتيىمسىز، قىسقا ۋاقىت ىشىندە وڭالۋى قيىن. ەكىنشىدەن، بەيجيڭ قالاسىنا لاس زاتتاردىڭ تەزدىكپەن جيىلۋىنا، وڭتۇستىكتەن سوققان جەلدىڭ لاس زاتتاردى ولكە، قالا، رايوندار ارا تاسىمالداۋى سەبەپشى بولىپ وتىر.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت