بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇي باعاسى تومەندەگەندىكتەن، ءۇي يەلەرى ءۇي ساتۋ دۇكەنىن شاعىپ تاستاعان

2014.02.25 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  23 – اقپان، حاڭجوۋدا سالىنىپ جاتقان ەكى عيماراتتىڭ باعاسىنىڭ قۇلدىراۋى، مەديا قاتارلى كوپتەگەن جاقتاردىڭ نازارىن اۋدارعان. ءتىلشىنىڭ ءۇي ساتۋشىلاردان بارىپ ۇعىسۋىنشا، ەكى عيماراتتىڭ ءبىرى بولعان تيانحۇڭ شياڭشيەلي عيماراتىنىڭ ءۇي باعاسى ارزانداتىلىپ، ءار كۆادراتىنىڭ بۇرىنعى باعاسىنان 6000 يۋاننان تومەندەتىلىپ ساتىلاتىندىعى جاريالانعان، ال سول كۇنى كەيبىر قاريدارلار ءۇي باعاسى تۇسۋدەن بۇرىن ءار كۆادراتىن 19300 يۋاننان ساتىپ العان، ءسويتىپ ءبىر نەشە ساعاتتىڭ ىشىندە 500 مىڭ يۋان زيان تارتقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت