بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كاتوليك ءدىنى قابىرىنان ءتورت ءجۇز جىلدىق تاريحى بار قاڭقا تابىلدى

2014.02.26 16:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، ءوزىن «ينديان قاڭقاسى» دەپ اتاعان ارحەلوگ زەرتتەۋشى پاۋل، سىرلى كاتوليك ءدىنى قابىرىنان ءتورت ءجۇز جىلدىق تاريحى بار، ءۇستى – باسى ءىنجۋ – مارجانمەن بەزەندىرىلگەن قاڭقا سۇيەكتى بايقاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت