بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يتالياداعى «شەڭبەر ءتۇتىن بۇركەتىن» جانار تاۋ

2014.02.27 13:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى



  يتاليانىڭ سيتسيليا ارالىنداعى ەتنا جانار تاۋى ايگىلى سونبەگەن جانار تاۋ، بۇل جانار تاۋ جيى اتىلۋدان سىرت، جانار تاۋ شەڭبەر ءتۇتىن بۇركەتىن عاجايىپ ءبىر قۇبىلىس تا بار: . ەتنا جانار تاۋى ءبىر رەت اتىلعاندا بىرنەشە ساعات ىشىندە نەشە جۇزدەگەن شەڭبەر ءتۇتىن بۇركەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت