بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

NASA ازيا كەڭىستىگىندەگى ىس تۇماندى عارىشتان سۋرەتكە ءتۇسىردى

2014.02.28 13:10   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش عارىش مەكەمەسىنىڭ VIIRS اسپابى ازيا كەڭىستىگىندەگى تۇماندى عارىشتان سۋرەتكە ءتۇسىردى. سۋرەتتە 20 – اقپان مەن 25 – اقپانداعى اتموسفەرا قاباتى سۋرەتىنىڭ سالىستىرماسى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت