بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇرىمجى پويەز بەكەتىندە ءتارتىپ ويداعىداي ساقتالۋدا

2014.03.04 14:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2 – ناۋرىز، ءۇرىمجى پويەز بەكەتىندە ءتارتىپ ويداعىداي ساقتالۋدا، ورنىقتىلىقتى ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرى پويەز بەكەتىنىڭ ءار جەرىنە ورنالاستىرىلعان. ءىشىنارا ساقشىلار بيىك ورىننان پويەز بەكەتىنە كىرىپ – شىعىپ جاتقان قالىڭ جولاۋشىلارعا كوز سالۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت