بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۋبا چاۋەس قايتىس بولعاندىعىنىڭ ءبىر جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىردى(5)

2014.03.06 14:52  

كۋبا چاۋەس قايتىس بولعاندىعىنىڭ ءبىر جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىردى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت