بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

مانحاتتاندا عيماراتتا قوپارىلىس تۋىلدى

2014.03.13 10:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابىنىڭ 13 – ناۋرىزدا بەرگەن حابارى. NBCدىڭ حابارلاۋىنشا، نيۋ – يوركتىڭ مانحاتتان رايونىندا عيماراتتا قوپارىلىس تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن 2 ادام قازا بولعان، شيپاحانا جارالانعان 60 ادامدى قابىلداعان، مۇنىڭ ىشىندە بىرنەشە بالا دا بار، جارالانعانداردىڭ كوپ ساندىسىنىڭ جاراقاتى اۋىر ەمەس. مۇنان سىرت وسى ماڭنان ءوتىپ بارا جاتقان ەكى FBI بارلاۋشىسى جەڭىل جارالانعان. قازىر قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەردەن 200 ادام ناق مايداندا قۇتقارۋ جۇمىسىن ورىستەتۋدە ءارى دەرەكسىز كەتكەن ون شاقتى ادامدى قيراندىنىڭ اراسىنان ىزدەستىرۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت