بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حۋبەيدا شيپاحاناعا بىرەۋ ءورت قويىپ، 4 ادام قازا بولدى

قىلمىس كۇماندىسى قولعا ءتۇستى

2014.03.17 14:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءورت ءوشىرۋشى كوماندير – جاۋىنگەرلەر حۋاڭشى قالالىق 2 – شيپاحانادا كەتكەن ءورتتى وشىرۋدە. كەشە تاڭ ءسارى ساعات 4تەن 20 مينۋت وتكەندە بىرەۋ حۋاڭشى قالالىق 2 – شيپاحاناعا ءورت قويىپ، 4 ادام قازا بولعان.

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. كەشەك تاڭ ءسارى ساعات 4تە حۋبەي ولكەسى حۋاڭشى قالالىق 2 – شيپاحانانىڭ ناۋقاستار عيماراتىنا ءورت كەتىپ، 4 ادام قازا بولعان. سول كۇنى كەشتە حۋبەي ولكەسى حۋاڭشى قالالىق ۇكىمەت اقپار جاريالاۋ ءماجىلىسىن اشىپ، بىرەۋدىڭ قاساقانا ءورت قويعانىن، قىلمىس كۇماندىسىنىڭ تورعا تۇسكەنىن جاريالاعان.

  جەرگىلىكتى قوعام حاۋىپسىزدىگى تاراۋلارىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، ءورت تاڭ سارىدە ساعات 4تەن 20 مينۋت وتكەندە كەتىپ، شيپاحانا جارتى ساعات ورتەنگەن، ساعات 4تەن 50 مينۋت وتكەندە عانا ءورت وشىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت