بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

برازيليا استاناسىندا اۆتوبۋس جۇيەسىنىڭ مەشەۋ قالعانىنا قارسى ەرەۋىل وتكىزىلدى

2014.03.19 10:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  17 – ناۋرىز، برازيليانىڭ استاناسى برازيليا قالاسى، ساقشىلار مەن قىر كورسەتۋشىلەر اراسىندا قاقتىعىس تۋىلدى. شينحۋا اگەنتتىگى \ برازيليا اگەنتتىگى

  سول كۇنى برازيليانىڭ استاناسى برازيليا قالاسىنىڭ ماڭىنداعى وسى قالاعا قاراستى شاعىن قالالاردا ەرەۋىل وتكىزىلىپ، قىر كورسەتۋشىلەر مەشەۋ قالعان اۆتوبۋس جۇيەسىنىڭ قىزمەتكە بارۋعا قولايسىزدىق تۋدىرعانىنا جانە اسپانداپ كەتكەن بەلەت باعاسىنىڭ تۇرعىنداردىڭ تۇرمىسىنا ىقپال ەتكەنىنە قارسىلىق ءبىلدىردى. ەرەۋىل سەبەبىنەن كوپتەگەن نەگىزگى قاتىناس جەلىلەرى تۇرالادى، ەرەۋىلشىلەر مەن ساقشىلار اراسىندا قاقتىعىس تۋىلدى. ساقشىلار جاساۋراتقىش گاز بەن جوعارى قىسىمدى سۋ مىلتىق ارقىلى ەرەۋىلشىلەردى تاراتتى ءارى ون نەشە ەرەۋىلشىنى تۇتقىندادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت