بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۆەنەسۋەلادا ورنىقسىزدىق ورىن الىپ، ەرەۋىلشىلەر مەن ساقشىلار اراسىندا شيەلەنىسكەن قاقتىعىس تۋىلدى

2014.03.21 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 2014 – جىلى 20 – ناۋرىز، ۆەنەسۋەلانىڭ كاراكاس قالاسى، ۇكىمەتكە قارسى ەرەۋىل تولاستاماي، ەرەۋىلشىلەر مەن ساقشىلار اراسىندا قاقتىعىس تۋىلدى. 20 – ناۋرىزعا دەيىن ءبىر اي جالعاسقان الاساپىران جاعدايدا كەمىندە 31 ادام قازا بوىپ، 400دەن استام ادام جارالاندى. ارا – تۇرا بوي كورسەتكەن ەرەۋىلدەر بارىسىندا ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى ەرەۋىل ەڭ شيەلەنىستى وڭىرلەردەن قارسى توپ قۇرامىنداعى ەكى قالا باستىعىن قولعا الدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت