بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۋكراينادا مىندەت وتەپ جاتقان قىرىمدىق اسكەرلەر اسكەردەن بوساپ اۋىلدارىنا قايتتى

2014.03.24 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2014 – جىلى 23 – ناۋرىز، قىرىم سيمفەرەپول، ۋكراينا ارمياسىندا مىندەت وتەپ جاتقان قىرىمدىق جاساقتار مەن ساقشىلار اۋىلدارىنا قايتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت