بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

داماسكى قالا ماڭى رايونىنداعى دەۋەيەر بوسقىندار تۇراعى(4)

2014.03.24 16:10  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت