بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

رەسەي اقشاسى رۋبلي قىرىمدا رەسمي اينالىمعا ءتۇستى

2014.03.25 13:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  تىلشىلەرىمىز شيە ياحۇڭ، جاڭ شياۋدۇڭ، لين شۋەداندار سيمپەروپول، ماسكەۋ، كيەۆتەن حابارلايدى. ۋكراينا حالىقارالىق حابار اگەنتتىگىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، 24 – ناۋرىزدان باستاپ رەسەي اقشاسى رۋبلي قىرىمدا رەسمي اينالىمعا تۇسكەن ءارى بىرتىندەپ ۋكراينا اقشاسى گريۆنانىڭ ورنىن باسادى ەكەن.

  ءتىلشىنىڭ ۇعىسۋىنا قاراعاندا، اينالىمعا تۇسكەن ءبىرىنشى كۇنى رۋبليدىڭ ىستەتىلۋ جاعدايى جالپىلىق سيپات الماعان. بانكەگە بارىپ اقشا الۋشىلاردىڭ باسىم كوبى بۇرىنعىداي گريۆنانى العان، ونىڭ ۇستىنە ساۋدا دۇكەندەرىنىڭ كوبى ءالى رۋبليدىڭ باعا بەلگىسىن دايىنداماعان.

  (جۇڭگو ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت