بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جاڭ چۇنشيان اۋىل – قىستاقتا ءۇش كۇن تۇردى(3)

2014.03.26 13:25  

جاڭ چۇنشيان اۋىل – قىستاقتا ءۇش كۇن تۇردى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت