بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

مال شيپاگەرى قابىلاندى ءىشىن جارىپ كۇشىكتەتتى(3)

2014.03.31 17:49  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت