بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شاڭحايدا مەترو بەكەتىندە ليفت كەرى قوزعالىپ، 10 ادام جارالاندى(5)

2014.04.03 10:01  

شاڭحايدا مەترو بەكەتىندە ليفت كەرى قوزعالىپ، 10 ادام جارالاندى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت