بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

انگليانىڭ افعانستاندا تۇراتىن جۇزدەگەن اسكەرلەرى ەلىنە قايتتى(2)

2014.04.04 13:39  

انگليانىڭ افعانستاندا تۇراتىن جۇزدەگەن اسكەرلەرى ەلىنە قايتتى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت