بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شۇعىل: جىجياڭ فىڭحۋا قالاسىندا تۇرعىندار عيماراتى قۇلادى

قامالىپ قالعاندار بار

2014.04.04 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابى، 4 – ءساۋىر، حاڭجوۋ. جىجياڭ ولكەسى فىڭحۋا قالاسىنداعى كوپ قاباتتى تۇرعىندار عيماراتى قۇلادى. ءتىلشىنىڭ 9دان 20 مينۋت اينالاسىندا جەرگىلىكتى ۇكىمەتتەن ۇعىسۋىنشا، قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرى قامالىپ قالعان ءبىر ادامدى قۇتقارعان. العاشقى تەكسەرۋ ناتيجەسىنە قاراعاندا ءالى دە قامالىپ جاتقاندار بار بولۋى مۇمكىن، قۇتقارۋ قىزمەتى جالعاستى ورىستەتىلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت