بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

50 مىڭ ءسارى كۇمىستەن سالىنعان «جۇڭگوداعى ءبىرىنشى ساراي»

2014.04.04 14:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حۋنان ولكەسى يۇڭشيڭ اۋدانىندا 50 مىڭ ءسارى كۇمىستەن ساراي سالىندى. سارايدىڭ بيىكتىگى 10 مەتر، ەكى قاباتتان تۇرادى، جالپى جەر اۋدانى 140 شارشى مەتر، نەگىزىنەن بۇكىلدەي كۇمىسپەن قاپتالعان. ەكىنشى قاباتىندا ءبىر ورىندىق جاسالعان بولىپ، ول التىن مەن كۇمىستەن جاسالعان، شەبەرلىگىندە شەك جوق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت