بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش رەسەي ۋكراينادا دۇربەلەڭ تۋدىردى دەپ جازعىردى، رەسەي بۇل ا ق ش - تىڭ پالەنى باسقاعا اۋدارۋى دەدى(4)

2014.04.09 13:51  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت