بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

پاكيستاندا پويەز بومبى شابۋىلىنا ۇشىراپ، قازىرگە دەيىن 12 ادام قازا بولدى

2014.04.10 13:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  8 – ءساۋىر، پاكيستاننىڭ باتىس وڭتۇستىگىندەگى سيبي قالاسى، پارتىلاعان پويەز ۆاگونىنا ءورت كەتتى. پاكيستاننىڭ تەمىر جول مينيسترى حاۋاجا سااح رافەكتىڭ 8 – ساۋىردە ايتۋىنشا، سول كۇنى تۇستەن كەيىن پاكيستاننىڭ باتىس وڭتۇستىگىندەگى سيبي ايماعىندا ءبىر جولاۋشىلار پويەزى بومبى شابۋىلىنا ۇشىراپ، كەمىندە 12 ادام قازا بولىپ، 20 ادام جارالانعان. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت