بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش جوعالعان ۇشاقتى ىزدەۋگە «تۋنەس» اتتى حيكمەت جابدىعىن ىسكە قوستى

2014.04.11 10:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 2014 – جىلى 9 – ساۋىردە ا ق ش ماسساچۋەتس شتاتى كۋينسي قالاسىندا قىزمەتكەرلەر «تۋنەس» اتتى سۋ استىندا جۇرگىزۋشىسىز بارلاۋ اسپابىن سۋعا تۇسىرۋدە. «تۋنەس» اتتى سۋ استىندا جۇرگىزۋشسىز بارلاۋ اسبابىنىڭ ۇزىندىعى 5 مەتر، سالماعى 800 كيلوگرام، تەڭىزدىڭ 4570 مەتر تەرەڭ جەرلەرىنە دەيىن بارىپ بارلاۋ جۇرگىزە الادى. «تۋنەتستىڭ» سۋ استىندا سىنىقتاردى ىزدەۋ ونىمدىلىگى جوعارى، ەگەر ىزدەۋ قارقىنى باياۋ بولسا ءبىر كۇن ۇزىلىسسىز ىزدەۋ جۇرگىزە الادى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ا ق ش ارميا جاعى بۇل تۇردەگى سۋ استىندا جۇرگىزۋشىسىز بارلاۋ اسپابى ارقىلى مالايزيانىڭ جوعالعان ۇشاعىن ىزدەستىرۋگە جىبەرەدى. سۋرەتتىڭ كەلۋ قاينارى: شىعىس IC

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت