بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نەگىزگى ساتىعا مادەنيەت جەتكىزدى(4)

2014.04.11 13:28  

نەگىزگى ساتىعا مادەنيەت جەتكىزدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت