بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇنميڭ قالا رايونىندا ادام بارىمتالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى(8)

2014.04.11 17:20    8 – ءساۋىر، ادام بارىمتالاعان جىگىت (ورتادا) ساقشىلار جاعىنان ۇستالدى. سول كۇنى ساعات 17دە، يۇننان ولكەسى كۇنميڭ قالاسى حابار ورتالىعى قاقپاسىندا ادام بارىمتالاۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى، ءبىر جىگىت قولىنا پىشاق الىپ ءبىر ايەلدى بارىمتاعا ۇستاعان. ەداۋىر ۋاقىت تايتالاسقاننان كەيىن، ساعات 18دەن 30 مينۋت وتكەندە، قىلمىس كۇماندىسى ساقشىلار جاعىنان ۇستالىپ، بارىمتالانعان ادام امان – ەسەن قۇتقارىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت