بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

چيليدە 100دەن استام ءۇيدى ءورت جالمادى(6)

2014.04.14 13:02  

چيليدە  100دەن استام ءۇيدى ءورت جالمادى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت