بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قابا تۇلپارى

2014.04.14 16:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كوكتەمگى قابا سازدىعى تىرشىلىك تىنىسىنا تولى، جايىلىپ جۇرگەن تۇلپار مەن الىستاعى قارلى قاسات تاۋلار، جاقىنداعى اعىپ جاتقان وزەن مەن سارى دالا، ءبارى دە تىرشىلىك تىنىسىنىڭ كەرەمەتىن ايگىلەپ تۇرعانداي.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت