بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شيشۋاڭباننادا ون مىڭ ادام قولشاتىر ءبيىن بيلەپ رەكورد جاراتتى

2014.04.15 15:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ون مىڭنان استام بۇقارا 14 – ساۋىردە دايزۋدىڭ قولشاتىر ءبيىن بيلەۋدە. سول كۇنى ەكپىندى بارابان ءۇنى ىشىندە يۇننان ولكەسى شيشۋاڭباننا دايزۋ اۆتونوميالى وبلىسىندا 10580 ادام مەرەكەلىك كيىمدەرىن كيىپ، جيڭحۇڭ قالاسىنداعى سۋ شاشۋ الاڭىندا قولشاتىر ءبيىن بيلەۋدە. قولشاتىر ءبيى دايزۋلاردىڭ ۇلتتىق بيلەرىنىڭ ءبىرى، ءار جىلى دايزۋلاردىڭ سۋ شاشۋ مەرەكەسىندە، جاڭا قونىستى تويلاۋ بارىسىندا بيلەنەدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لين يگۋاڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت