بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بوستوندا تۋىلعان قوپارىلىستى ەسكە ءتۇسىردى

2014.04.16 13:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15 – ءساۋىر، ا ق ش ماسساچۋەتس شتاتىنىڭ بوستون قالاسى، بىلتىرعى مارافون جارىسىندا قوپارىلىس وقيعاسى تۋىلعان جەردىڭ ماڭىندا تۇرعان قۇرمەت قاراۋىلدارى.

  سول كۇنى بوستوندا بىلتىرعى مارافون جارىسىندا تۋىلعان قوپارىلىس دەلوسىندا قازا بولعانداردى ەسكە ءتۇسىرۋ سالتى وتكىزىلدى. 2013 – جىلى 15 – ساۋىردە بوستون حالىقارالىق مارافون جارىسىندا ەكى رەت قوپارىلىس تۋىلىپ، 3 ادام قازا بولىپ، 260تان استام ادام جارالانىپ، بۇكىل ا ق ش قوعامىن ءدۇر سىلكىندىرگەن بولاتىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت