بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بوستوندا تۋىلعان قوپارىلىستى ەسكە ءتۇسىردى(5)

2014.04.16 13:30  

بوستوندا تۋىلعان قوپارىلىستى ەسكە ءتۇسىردى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت